Bilag til driftoverenskomsten

Forsikringer

Bilag 1.

Hedehusene Idræts Center og Høje-Taastrup Kommunes forsikringspolitik 2011.

Udbetalte forsikringssummer skal anvendes til reetablering af det skadede. Udbetalte forsikringssummer ​

Bilag 2.

Administrative arrangementer.

Ved arrangementer for enheder i centraladministrationen forstås eksempelvis:

Juletræsfest for pensionister

Sommerfest for pensionister

Introduktion af værdibaseret personalepolitik for samtlige ansatte i kommunen.

Arbejdsmiljømesse for samtlige ansatte i kommunen.

Der er tale om store arrangementer for enten kommunens borgere eller samtlige ansatte i kommunen,

hvor emnerne er af generel karakter.

Mindre konferencer, seminarer eller kurser for mindre grupper ansatte holdes fortsat i Stopuret eller

Kulturhusene.

Bilag 3.

Faktureringspriser for øvrige aktiviteter der ligger udenfor basisopstilling.

Optælling efter kommunal- og folketingsvalg samt ved folkeafstemninger.

Efter aftale med Fritid og Kultur kan Hedehusene Idræts Center fremsende regning til dækning af

faktiske dokumenterede ekstraudgifter, som ligger udover basisopstilling ved afholdelse af arrangementer for de administrative enheder. Basisopstilling er en idrætshal uden nogen form for opstilling

Med ekstraudgifter forstås udgifter til aflønning af personale ud over det personale, der er til stede

ved den aflyste aktivitet, udgifter til eksterne leverandører, materialer eller lignende.

Hedehusene Idræts Center kan beregne sig et administrationsgebyr svarende til 1% af det samlede

beløb dog max. 500 kr.

Bilag 4.

Fordeling af udgifter til energi og forsikringer ved Bygningsfællesskab.

Generelt:

Nedenfor er de enkelte anlæg gennemgået med henblik på at beskrive aftaler om fordeling af udgifterne

til energi og forsikringer. Samtidig er ansvarsfordelingen for energi og forsikring beskrevet for

hvert anlæg.

Aftalerne gælder for anlæg, hvor der ikke er opsat hovedmålere til fordeling af forbruget og udgifterne

derfor fordeles efter aftale.

Hedehusene Idræts Center forsikrer bygninger og eget løsøre, undtaget er bortforpagtet løsøre og

løsøre som forefindes i lokaler stillet til rådighed for foreninger.

Godkendt af Byrådet 24.05.2011

Sagsid.: 3008959/Dok.nr.: 2421363-11 Side 7 af 7

Hedehusene gl. Idræts Park:

Hedehusene Idræts Center betaler el, vand og varme og sender regning til Driftsbyen i henhold til

kontrakt.

Bilag 5.

Vedligeholdelsespligt og ansvar i klub og foreningslokaler:

Klublokaler:

Klubber og foreninger har vedligeholdelsespligten

i klubbens tildelte lokaler for så vidt angår:

Inventar/løsøre

Hedehusene Idræts Center har vedligeholdelsespligten

angår:

i klubbens tildelte lokaler for så vidt ​Udskiftning / vedligeholdelse af loft, døre, sanitet og gulv overflader – HIC’s vurderer eventuel

Rengøring:

Hedehusene Idræts Center rengør ikke lokaler, der er lejet ud til andet arrangement end sport,

hvorfor lejer selv står for rengøringen i disse tilfælde

I Hedehushallen rengøres ikke udlejede lokaler i henhold til forpagtnings kontrakt, hvorfor forpagter

selv står for rengøring efter endt arrangement

I Hedehusene ny Idrætspark rengøres ikke køkkenet og foreningen gør selv rent i henhold til de

gældende love fra Fødevarestyrelsen

I Hedehusene ny Idrætspark rengøres ikke lokaler, hvor foreningen har andet arrangement end

idræt, hvorfor foreningen selv står for rengøringen efter endt arrangement.

Øvrige lokaler rengøres af Hedehusene Idræts Center.

Alarmanlæg:

Der må ikke forefindes alarmanlæg, som ikke er godkendt af Hedehusene Idræts Center. Disse vedligeholdes og driftes gennem Hedehusene Idræts Center.

Fjernsyn og andet elektronisk materiel:

Alle fjernsyn, computere og o.l betales fuldt og helt af klubberne/foreningerne. Dette gælder også

diverse afgifter / licenser for tilslutning såvel som brug.

Telefoner:

Brugen af opsatte telefoner betales af foreningerne/klubberne.

Adgang til lokalerne:

Alle nøgler / brikker og personer med adgang til lokalerne skal være godkendt og registreret af Hedehusene

Idræts Center i forhold til driftsoverenskomsten vedrørende godkendte foreninger.​

Bilag 2.

Administrative arrangementer.

Byrådet vedtog 31.08.2010 en ny forsikringspolitik, der giver selvejende institutioner mulighed for

at vælge forsikringspolitikken til. Det er derfor muligt for Hedehusene Idræts Center (HIC) at fravælge

Høje-Taastrup kommunes (HTK) forsikringer uden at søge dispensation fra politikken.

HIC kan vælge at tegne egne forsikringer under forudsætning af, at

PADEL i HEDEHUSENE

Der er 1 Padelbane i Hedehusene, som er opført i foråret 2021

Du kan spille padel, hvis du har et padelmedlemsskab af en af de godkendte tennisklubber.

Du kan også spille hvis du vælger at leje en bane på timebasis.​

Padelbanen i Hedehusene Idrætscenter  

som er på Hedehusene Tennisanlæg

Hovedgaden 371 A 2640 Hedehusene

kan bookes ved at trykke på

nedenstående link  

 Tryk her padelbane på HedehuseneTennisanlæg

padelbane ny

Kontakt

Hedehushallen som er en del af HIC​
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene


Telefonnummer: 43 35 28​
60

Vejviser: http://map.krak.dk/m/I2Q2L