Vedtægter​

Vedtægter for den selvejende institution

”Hedehusene Idræts Center”

til varetagelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune – område Vest.

§ 1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er ” Hedehusene Idræts Center”

Institutionens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 2. Etablering og kontrol

Institutionen er etableret som led i Høje-Taastrup Kommunes beslutning om at decentralisere forvaltningen af idrætsfaciliteter i kommunen.

Som led i etableringen bevarer ”Hedehusene Idræts Center” ejerskabet

til Hedehushallen matr. Baldersbrønde 8cn

Institutionen overtager brugsretten og vedligeholdelsesforpligtigelsen til Hedehusene Ny Idrætspark matr. Thuelstrup 4c (4d/e) og Hedehusene Gammel Idrætspark matr. Kallerup 2ct Overtagelsen sker fra Høje-Taastrup Kommune.

Ved allonge fra april 2008 og byrådsbeslutning af 26. februar 2008, lægges administrationen af Skydebane Vest ligeledes ud til Hedehusene Idræts Center med virkning fra den 1. januar 2007. Det bemærkes at det kun er de grønne udenoms arealer på skydebane Vest der administreres, og ikke selve skydebanerne med tilhørende huse.

§ 3. Formål

Den selvejende institutions formål er at drive og vedligeholde de ovenfor angivne anlæg og arealer til gavn for Høje-Taastrup Kommunes idrætsforeningsliv og kommunale institutioner. Formålet er at skabe størst mulig tilgængelighed for idrætsforeninger og institutioner til idrætsanlæggene i kommunen.

§ 4. Opgaver

Det er institutionens opgave af forestå:

-​at institutionens faciliteter anvendes i overensstemmelse med formålet.

-​at driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune

forvaltes i henhold til dens indhold

-​at faciliteterne til enhver tid fremstår i en sådan vel vedligeholdt og funktionel stand, som gør, at de er velegnede for udøvelsen af brugernes

aktiviteter

-​at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne, så de er i

overensstemmelse med udviklingen og behovet for dem på idrætsområdet

- at der udarbejdes regelsæt for idrætsfaciliteternes drift, indeholdende bl.a.

takster for udlejning

-​at der sikres et samarbejde mellem institutionen og tilsvarende institutioner

samt med de offentlige myndigheder, erhvervslivet og idrætsforeninger i øvrigt i Høje-Taastrup Kommune m.v.

§ 5. Økonomisk grundlag

Økonomisk grundlag for institutionens virksomhed er årlige driftstilskud

fra Høje-Taastrup Kommune samt egne indtægter ved udlejningsvirksom-

hed, sponsorater m.v..

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen for institutionen består af 7 medlemmer:

- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer

- 1 repræsentant udpeget af brugere af Skydebane Vest.

- 1 repræsentanter udpeget af brugerne af Tennisanlægget.

- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Det grønne område Hedehusene Ny Idrætspark

- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Hedehushallen

- 1 repræsentant valgt af alle brugere uanset tilknytning til et bestemt område

Valg til bestyrelsen

Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 7 bestyrelsesmedlemmer for Hedehusene Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.

I bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center er idrætten repræsenteret med 5 pladser. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.

Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.

Øvrige idrætsforeninger

Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.

Hver forening har én stemme i hver valgrunde.

Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.

Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater til en af posterne, stilles posten fri og den der opnrå flest stemmer vælges.

Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valgmødets afholdelse.

Valgperiode

Foreningsrepræsentanterne er valgt for en 2 årig periode, gældende fra en 1. april, idet hele bestyrelsen er på valg i lige år startende i 2010.Genvalg kan finde sted.

Byrådets repræsentanter er valgt for en byrådsperiode.

Formand og næstformand

På første møde efter en nyvalgsperiode, vælges blandt foreningernes udpegede medlemmer til bestyrelsen en formand og en næstformand.

Forretningsorden

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen etablerer sig med udvalg og arbejdsgrupper i det omfang, den finder behov herfor.

Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og hele virksomhed.

Bestyrelsen ansætter/afskediger institutionens daglige administrative ledelse.

Ledelsen deltager i bestyrelsesmøderne, som referent uden stemmeret.

Den daglige administrative ledelse ansætter/afskediger det øvrige personale.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året, og derudover så ofte for-

manden finder anledning hertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i

forening anmoder derom.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Dags-

orden udsendes senest 8 dage før mødet. Under ekstraordinære forhold kan

indkaldelse til bestyrelsesmøde dog ske med kortere varsel.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Har formanden forfald ledes mødet

af næstformanden.

For at være beslutningsdygtig skal mindst 4 medlemmer – herunder formand og ved dennes forfald næstformand – være til stede på bestyrelsesmødet.

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I til-

fælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7. Tegningsregel

Institutionen tegnes ved underskrift af formand eller ved formandens forfald af næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og den daglige ledelse.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån

kræves godkendelse fra og underskrifter af en enig bestyrelse, samt der kræves godkendelse i byrådet.

§ 8 Hæftelse.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for institutionens forpligtigelser, for hvilke alene institutionen hæfter med dens formue.

§ 9 Budget og årsrapport.

Budget- og regnskabsåret for institutionen går fra 1. januar til 31. december.

Det årlige regnskab revideres af 2 revisorer, hvoraf 1 udpeges af bestyrelsen og 1 af Høje-Taastrup Byråd.

Bestyrelsen udarbejder budgetforslag for det følgende år over institutionens drift.

I henhold til driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Kommune skal dette fremsendes til kommunen og forelægges byrådet til udtalelse, senest den 15. maj.

Årsrapport indeholdende driftsregnskab og status, underskrevet af

revisionen og bestyrelsen skal foreligge inden 15. maj.

Årsrapporten skal desuden tilgå Høje-Taastrup Kommune, inden den 15. maj.

§ 10. Sekretariat og daglig ledelse

Til at varetage den daglige ledelse med sekretariat m.v. af institutionens virk-

somhed ansætter bestyrelsen en daglig ledelse. Den daglige ledelse har direkte reference til bestyrelsen. I det daglige formidles referencen til/fra bestyrelsen af formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden.

Den daglige ledelses ansvar, pligter og rettigheder beskrives i en ansættelsesaftale/-kontrakt.

§ 11. Vedtægtsændringer

Forslag om ændringer af vedtægterne indstilles af bestyrelsen.

Forslag skal være tiltrådt af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Det skal sikres at Driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune ikke er i strid med de gældende vedtægter for institutionen.

Indstilling om vedtægtsændring sker til Høje-Taastrup Kommune, der skal godkende ændringerne.

§ 12. Opløsning

Opløsning af institutionen kan kun finde sted hvis et forslag herom vedtages enstemmigt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt med 14 dages varsel og med angivelse af grunden til opløsning.

I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder dennes midler Høje-Taastrup Kommune som forpligter sig til at anvende midlerne til kulturelle/idrætslige formål.

§ 13. Ikrafttræden:

Disse vedtægter er godkendt af bestyrelsen i Hedehusene Idræts Center den 07.02.2011.

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

§ 14. Godkendelse:

Nærværende vedtægter er godkendt af Høje-Taastrup Kommune 25.05.2011​

Kontakt

Hedehushallen som er en del af HIC​
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene


Telefonnummer: 43 35 28​
60

Vejviser: http://map.krak.dk/m/I2Q2L