Vedtægter​


Vedtægter for Hedehusene Idrætscenter

Vedtægter for den selvejende institution ”Hedehusene Idrætscenter” til varetagelse

af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune – område Vest.

§ 1. Navn og hjemsted

Institutionens navn er ” Hedehusene Idrætscenter”

Institutionens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 2. Etablering og kontrol

Institutionen er etableret som led i Høje-Taastrup Kommunes beslutning om at

decentralisere forvaltningen af idrætsfaciliteter i kommunen.

Som led i etableringen bevarer ”Hedehusene Idrætscenter” ejerskabet

til Hedehushallen matr. Baldersbrønde 8cn

Institutionen overtager brugsretten og vedligeholdelsesforpligtigelsen til

Hedehusene Idrætspark matr. Thuelstrup 4c (4d/e) og Hedehusene Tennisanlæg

matr. Kallerup 2ct. Overtagelsen sker fra Høje-Taastrup Kommune.

Ved byrådsbeslutning af 26. februar 2008, blev administrationen af Skydebane Vest

ligeledes lagt ud ud til Hedehusene Idrætscenter med virkning fra den 1. januar

2007. Det bemærkes at det kun er de grønne udenoms arealer på skydebane Vest

der administreres, og ikke selve skydebanerne med tilhørende huse.

Endvidere er det af byrådet den 13.12.2016 besluttet, at driften af ”Springcenter

Nærheden” pr. 1. januar 2017 ligeledes skal varetages af Hedehusene Idrætscenter

jfr. allonge til driftsoverenskomsten.

§ 3. Formål

Den selvejende institutions formål er at drive og vedligeholde de ovenfor angivne

anlæg og arealer til gavn for Høje-Taastrup Kommunes idrætsforeningsliv og

kommunale institutioner. Formålet er at skabe størst mulig tilgængelighed for

idrætsforeninger og institutioner til idrætsanlæggene i kommunen.

§ 4. Opgaver

Det er institutionens opgave af forestå:

- at institutionens faciliteter anvendes i overensstemmelse med formålet.

- at driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup Kommune

forvaltes i henhold til dens indhold

- at faciliteterne til enhver tid fremstår i en sådan vel vedligeholdt og funktionel

stand, som gør, at de er velegnede for udøvelsen af brugernes

aktiviteter

- at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne, så de er i Godkendt af byrådet

overensstemmelse med udviklingen og behovet for dem på idrætsområdet

- at der udarbejdes regelsæt for idrætsfaciliteternes drift, indeholdende bl.a.

takster for udlejning

- at der sikres et samarbejde mellem institutionen og tilsvarende institutioner

samt med de offentlige myndigheder, erhvervslivet og idrætsforeninger i øvrigt i

Høje-Taastrup Kommune m.v.

§ 5. Økonomisk grundlag

Økonomisk grundlag for institutionens virksomhed er årlige driftstilskud

fra Høje-Taastrup Kommune samt egne indtægter ved udlejningsvirksomhed, sponsorater m.v..

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen for institutionen består af 8 medlemmer:

- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer

- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Springcentret

- 1 repræsentant udpeget af brugere af Skydebane Vest.

- 1 repræsentanter udpeget af brugerne af Tennisanlægget.

- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Det grønne område – gælder p.t.

Hedehusene Idrætspark

- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Hedehushallen.

- 1 repræsentant valgt af alle brugere uanset tilknytning til et bestemt

område

Valg til bestyrelsen

Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 8 bestyrelsesmedlemmer for

Hedehusene Idrætscenter. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt

byrådsmedlemmerne.

I bestyrelsen for Hedehusene Idrætscenter er idrætten repræsenteret med 6

pladser. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.

Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at

udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være

godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen

være brugere af idrætscenterets faciliteter.

Øvrige idrætsforeninger

Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille

kandidater.

Hver forening har én stemme i hver valgrunde.

Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de

opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.

Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater til en af posterne, stilles posten

fri og den der opnår flest stemmer vælges.

Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af

valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal

indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager indkaldelse pr.

mail til valget - minimum en måned før valgmødets afholdelse.

Valgperiode

Foreningsrepræsentanterne er valgt for en 2 årig periode, gældende fra en 1. april,

idet hele bestyrelsen er på valg i lige år startende i 2010. Genvalg kan finde sted.

Byrådets repræsentanter er valgt for en byrådsperiode.

Formand og næstformand

På første møde efter en nyvalgsperiode, vælges blandt foreningernes udpegede

medlemmer til bestyrelsen en formand og en næstformand.

Forretningsorden

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen etablerer sig med

udvalg og arbejdsgrupper i det omfang, den finder behov herfor.

Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og hele virksomhed.

Bestyrelsen ansætter/afskediger institutionens daglige administrative ledelse.

Ledelsen deltager i bestyrelsesmøderne, som referent uden stemmeret.

Den daglige administrative ledelse ansætter/afskediger det øvrige personale.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året, og derudover så ofte formanden

finder anledning hertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening

anmoder derom.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Under ekstraordinære forhold kan

indkaldelse til bestyrelsesmøde dog ske med kortere varsel.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Har formanden forfald ledes mødet

af næstformanden.

For at være beslutningsdygtig skal mindst 5 medlemmer – herunder formand og ved

dennes forfald næstformand – være til stede på bestyrelsesmødet.

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens

stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det

næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7. Tegningsregel

Institutionen tegnes ved underskrift af formand eller ved formandens forfald af

næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand og den daglige ledelse.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån

kræves godkendelse fra og underskrifter af en enig bestyrelse, samt der kræves

godkendelse i byrådet.

§ 8 Hæftelse.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for institutionens forpligtigelser, for hvilke alene

institutionen hæfter med dens formue.

§ 9 Budget og årsrapport.

Budget- og regnskabsåret for institutionen går fra 1. januar til 31. december.

Det årlige regnskab revideres af ekstern revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Udover den eksterne revisor, kan bestyrelsen vælge en intern revisor for 2 år ad

gangen.

Bestyrelsen udarbejder budgetforslag for det følgende år over institutionens drift,

samt 5-årig vedligeholdelsesplan.

I henhold til driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Kommune skal dette

fremsendes til kommunen og forelægges byrådet til udtalelse, senest den 1. april.

Årsrapport indeholdende driftsregnskab og status, underskrevet af

revisionen og bestyrelsen skal foreligge i god tid inden 20. marts.

Årsrapporten skal desuden tilgå Høje-Taastrup Kommune, inden den 1. april.

§ 10. Sekretariat og daglig ledelse

Til at varetage den daglige ledelse med sekretariat m.v. af institutionens

virksomhed ansætter bestyrelsen en daglig ledelse. Den daglige ledelse har direkte

reference til bestyrelsen. I det daglige formidles referencen til/fra bestyrelsen af

formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden.

Den daglige ledelses ansvar, pligter og rettigheder beskrives i en

ansættelsesaftale/-kontrakt.

§ 11. Vedtægtsændringer

Forslag om ændringer af vedtægterne indstilles af bestyrelsen.

Forslag skal være tiltrådt af mindst 2/3 af bestyrelsen.

Det skal sikres at Driftsoverenskomsten mellem institutionen og Høje-Taastrup

Kommune ikke er i strid med de gældende vedtægter for institutionen.

Indstilling om vedtægtsændring sker til Høje-Taastrup Kommune, der skal

godkende ændringerne.

§ 12. Opløsning

Opløsning af institutionen kan kun finde sted hvis et forslag herom vedtages

enstemmigt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt med 14 dages

varsel og med angivelse af grunden til opløsning.

I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder dennes midler Høje-Taastrup

Kommune som forpligter sig til at anvende midlerne til kulturelle/idrætslige formål.

§ 13. Ikrafttræden:

Disse vedtægter er godkendt af bestyrelsen i Hedehusene Idrætscenter den

15.10.2016.

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

§ 14. Godkendelse:

Nærværende vedtægter er godkendt af Høje-Taastrup Kommune 13.12.2016

PADEL

Padel kan bookes gennem appen wannasport eller via deres hjemmeside www.wannasport.dk

Banen lejes for 160 kroner pr. time.

Hedehusene Idrætscenter
Kan der gratis lånes Bat og bolde, når der bookes igennem Wannasport, i Mailen fra Wannasport fås en kode, til jern døren hvor der forefindes toilet, Bat og bolde.

NB! Udenfor Tennis klubbens åbningstid er der ikke mulighed at benytte omklædning samt at gå i bad, det er lejers ansvar at undersøge om Tennis klubben er åbent.
Der kompenseres ikke for fejlbooking.

kan bookes ved at trykke på

nedenstående link  

 Tryk her padelbane på HedehuseneTennisanlæg

padelbane ny

Kontakt

Hedehushallen som er en del af HIC​
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene


Telefonnummer: 43 35 28​
60

Vejviser: http://map.krak.dk/m/I2Q2L